Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu
Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się po dniu 25 maja 2018 roku.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy naszego serwisu internetowego.

O JAKICH DANYCH MÓWIMY?
Mówimy o danych osobowych, wprowadzanych przez Ciebie w formularzach oraz zbieranych podczas
korzystania przez Ciebie z naszego serwisu, w tym zapisywanych w plikach Cookies.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych jest

Dom Pod Gubałówką Sp. z o.o.
NIP: 5223199337
UL. DRZEWORYTNIKÓW 59 A
01-341 WARSZAWA

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
a) umożliwienia Ci kontaktu z nami poprzez formularze
b) aby zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, wykryć działania robotów, oszustwa oraz
nadużycia, a także w celu dokonywania pomiarów, pozwalających nam na tworzenie
lepszych, bardziej dopasowanych do Ciebie usług.

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE OSOBOWE?


Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych. Dane nie będą przekazywane do podmiotów zewnętrznych.
Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich.
W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np.
Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft, Apple itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane
do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich
serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane
przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą
one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo
danych, m.in. poprzez:
a) współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m
to miejsce np. w przypadku Google),
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
d) lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego dostawców tych usług,
dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:
Apple (PL): https://www.apple.com/pl/legal/privacy/
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty
znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności
tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.


PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH


Dane osobowe przetwarzane są według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami:
- w części a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)
- w części b) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem)
W przypadku naruszenia ochrony danych informowane są stosowne organy zgodnie z obowiązującym
prawem.


PRZEZ JAKI OKRES TWOJE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE?


Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel
lub do momentu wycofania Twojej zgody .


JAK CHRONIMY TWOJE DANE?


W celu ochrony Twoich danych osobowych wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych, zgodną z
rozporządzeniem RODO, obowiązującą w naszej firmie według poniższych reguł i standardów:


REGUŁA ADEKWATNOŚCI


Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania.


REGUŁA TRANSPARENTNOŚCI


Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się
udzielić Ci pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem.


REGUŁA PRAWIDŁOWOŚCI


Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz,
że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę
skontaktuj się z nami email: dompodgubalowka.apartamenty@gmail.com, tel: +48 512 321 887


REGUŁA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI


Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je
usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują
środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki
zabezpieczające przed utratą Twoich danych.


REGUŁA ROZLICZALNOŚCI


Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych tak, abyśmy w razie Twojego
zapytania mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na Twoich
danych.


JAKIE MASZ PRAWA?


Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile
nie będziesz tych praw nadużywał (np. przez nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to
korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. Twoje prawa obejmują:


PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH


To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje, jakie mamy o
Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów.


PRAWO DO POPRAWIANIA DANYCH


Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich
poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Cię o
przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.


PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH


Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób
przetwarzamy dane osobowe”, uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich
danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie
będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo lub nie będzie
uniemożliwiało realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.


PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH


Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z
naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane
osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek
przetwarzania Twoich danych


PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH DO INNEGO ADMINISTRATORA DANYCH


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy
wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do
odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Uprawnienia, o których
mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez kontakt z nami email: dompodgubalowka.apartamenty@gmail.com, tel: +48 512 321 887
Na powyższe dane możesz się także kontaktować z nami wtedy, gdy jakieś nasze działanie będzie budziło
Twoją obawę, czy nie narusza Twoich praw lub wolności.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, masz
prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie
działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu
nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


PRAWO DO SPRZECIWU


Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane
osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych
procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie
sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić
kontaktując się z nami email: dompodgubalowka.apartamenty@gmail.com, tel: +48 512 321 887


JAK WYGLĄDA DOKŁADNIE POZYSKIWANIE DANYCH ?


Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:


1. INFORMACJE W FORMULARZACH.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
np. w celu kontaktu z nami.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre
nasze usługi.
2. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
Serwis korzysta z plików cookies.
Informujemy, iż używamy na swoich stronach internetowych technologii cookies (ciasteczek), czyli
plików komputerowych do rejestrowania informacji które strony użytkownik odwiedzał i co na nich
robił.
Cookies to po prostu informacje zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies
strony internetowe pamiętają Twoje preferencje i ustawienia, jak na przykład ustawienie miasta w
prognozie pogody. Pliki cookie nie pozwalają identyfikować danych osobowych. Cookie nie ma
najmniejszego nawet wpływu na Twoje oprogramowanie i sprzęt. Pliki te stosowane są przez w
celach:
Uwierzytelniania – przede wszystkim identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby np. wyświetlić mu
właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom;
Zapewnienia bezpieczeństwa -koniecznego wsparcia mechanizmów zabezpieczających w serwisie
www, np. zabezpieczających przed wyciekiem danych;
Badawczych i analitycznych - Możemy korzystać z plików cookie by badać i analizować sprawność
działania witryny internetowej i aplikacji mobilnych. Służy to również doskonaleniu ich działania.
Możemy wykorzystywać popularne oprogramowanie Google Analytics, wtedy witryna zamieszcza w
komputerze użytkownika specjalny kod, który umożliwia zbieranie danych. W każdej jednak chwili
użytkownik może wyłączyć zbieranie danych przez oprogramowanie Google Analytics poprzez
stosowne zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
Informujemy, że przeglądarki internetowe zazwyczaj umożliwiają użytkownikom kontrolowanie
plików cookie w ustawieniach. Ograniczenie plików cookie w tych ustawieniach może skutkować
pogorszeniem jakości działania witryny.
3. LOGI SERWERA.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak
najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I
COFAĆ ZGODĘ?
Zbieranie na komputerze użytkownika plików cookies można wyłączyć albo ograniczyć wybierając
właściwe ustawienia w poszczególnych przeglądarkach. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików
cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji
użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i
postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

Polityka prywatności
menu